Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Καινούργιου Τριχωνίδας στο πλαίσιο του έργου

«Σχεδιασμός , ανάπτυξη και εφαρμογή συστήματος ιχνηλασιμότητας της εφοδιαστικής

αλυσίδας της επιτραπέζιας ελιάς με την αξιοποίηση της τεχνολογίας blockchain»

– TRACE OLIVE [ΓΓ2CL-0366167]με Κωδικό MIS: 5184339

συνεχίζει την πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διεργασιών ιχνηλασιμότητας με την αξιοποίηση

πληροφοριακού συστήματος ιχνηλασιμότητας βασισμένου σε τεχνολογίες Blockchain και IoT.

Περισσότερες πληροφορίες στο https://traceolive.neuropublic.gr/2023/10/25/details/