Την Κυριακή 19.06.2022 θα διεξαχθούν εκλογές    για    την    ανάδειξη    τακτικών    και αναπληρωματικών μελών του Διοικητικού και του Εποπτικού Συμβουλίου.